პორტიჯი ადრეული განვითარების პროგრამაა, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა დაბადებიდან 7 წლამდე ასაკის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის.

საქართველოში პორტიჯის ასოციაცია 2006 წლიდან მუშაობს.

ტრენინგები და სემინარები

ტრენინგებისა და სემინერების ჩამონათვალი

 • ბაღის როლი და ფუნქციები ბავშვის განვითარებაში
 • ასაკის შესაბამისი აქტივობები და მათი დაგეგმვა
 • სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროგრამა; სკოლამდელი განათლების კურიკულუმები
 • ბაღის სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო გარემოს მოწყობა
 • განვითარებაზე დაფუძნებული სწავლების სტრატეგიები ბაღში
 • ემოციური კავშირი. ემოციური კეთილდღობის მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებასა და სწავლის პროცესში
 • ქცევის პოზიტიური მართვა
 • სოციალური, ემოციური კომპეტენციის განვითარება; სოციალურ-ემოციური სწავლების სტრატეგიები
 • კომუნიკაციაზე ორიენტირებული სკოლამდელი გარემო: ბავშვის საუბრისა და მოსმენის უნარების განვითრება.
 • ინკლუზიური გარემო ბაღში - პროცედურები, დაკვირვება-შეფასება და ინდივიდუალური გეგმა, აქტივობების ადაპტირება და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგება, შემთხვევების გარჩევა
 • ძალადობის პრევენცია ბაღში
 • მშობლის როლი, მშობლებთან კომუნიკაცია და მშობლის ჩართულობა ბაღის ცხოვრებაში